Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Phương pháp và nơi xử lý dữ liệu thu thập được

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy Dữ liệu Cá nhân.
Quá trình xử lý được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ CNTT và / hoặc từ xa, với các phương pháp tổ chức và logic liên quan chặt chẽ đến các mục đích được chỉ ra. Ngoài Người kiểm soát dữ liệu, trong một số trường hợp, các đối tượng khác liên quan đến tổ chức Anphuplaza.com.vn (quản trị viên quản trị hệ thống, thương mại, tiếp thị, pháp lý,) hoặc các đối tượng bên ngoài (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của bên thứ ba, người vận chuyển bưu điện) có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT, cơ quan truyền thông) cũng được Bộ điều khiển dữ liệu bổ nhiệm làm Người xử lý dữ liệu, nếu cần. Danh sách người quản lý được cập nhật luôn có thể được yêu cầu từ Bộ điều khiển dữ liệu.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu được xử lý và lưu trữ trong thời gian cần thiết theo mục đích mà chúng được thu thập.
Vì thế:
  • Dữ liệu thông tin được thu thập cho mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi hoàn thành việc thực hiện hợp đồng này.
  • Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến lợi ích hợp pháp của Người kiểm soát dữ liệu sẽ được lưu giữ cho đến khi lợi ích này được thỏa mãn. Người dùng có thể lấy thêm thông tin về lợi ích hợp pháp bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu.
  • Khi quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của Người dùng, Người kiểm soát dữ liệu có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân lâu hơn cho đến khi sự đồng ý đó bị thu hồi. Hơn nữa, Người kiểm soát dữ liệu có thể có nghĩa vụ lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong một thời gian dài hơn theo nghĩa vụ pháp lý hoặc theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
  • Khi kết thúc thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, vào cuối thời hạn này, quyền truy cập, hủy bỏ, cải chính và quyền di chuyển dữ liệu không còn có thể được thực hiện nữa.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu đã thu thập

Dữ liệu Người dùng được thu thập để cho phép Chủ sở hữu cung cấp Dịch vụ, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, phản hồi các yêu cầu hoặc hành động điều hành, bảo vệ quyền và lợi ích của họ (hoặc của Người dùng hoặc bên thứ ba), xác định bất kỳ hoạt động độc hại nào hoặc gian lận